วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

........โครงการสอน
รหัสวิชา.........................
จำนวนหน่วยกิจ.....................
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบายรายวิชา
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

วัตถุประสงค์
1.......................................................................................
2.......................................................................................
3.......................................................................................
4.......................................................................................
5.......................................................................................